1

Maximilian Verhas
Rolling Yin Yang
Bronze
15 × 15 × 15 cm

42 / 58